Emergency Landlines: Front Desk 202-535-1313 | Nursing Supervisor Phone 202-276-5434 - ONLY MONITORED DURING EMERGENCIES
About Us

English:

Unique Rehabilitation & Health Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Español (Spanish)

Unique Rehabilitation & Health Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

繁體中文 (Chinese)

Unique Rehabilitation & Health Center 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Tiếng Việt (Vietnamese)

Unique Rehabilitation & Health Center tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

한국어 (Korean)

Unique Rehabilitation & Health Center 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. số 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682) 번으로 전화해 주십시오.

日本語 (Japanese)

Unique Rehabilitation & Health Center は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別を いたしません。 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800- 225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682) まで、お電話にてご連絡ください。

বাাংলা (Bengali)

Unique Rehabilitation & Health Center প্রয োজ্য ফেডোযেল নোগরেক অরিকোে আইন ফেযন চযল এবং জ্োরি, েঙ, জ্োিীয় উৎপরি, বয়স, অক্ষেিো, বো রলযেে রিরিযি ববষেয কযে নো। লক্ষয করুনঃ রি আপরন বোংলো, কথো বলযি পোযেন, িোহযল রনঃখেচোয় িোষো সহোয়িো পরেযষবো উপলব্ধ আযে। ফেোন করুন 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682) ।

Tagalog (Tagalog – Filipino)

Unique Rehabilitation & Health Center Sumusunod angsa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Русский (Russian)

Unique Rehabilitation & Health Center соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

ﻱ ﺏﺭﻉ ﻝﺍﺓ (Arabic)

Unique Rehabilitation & Health Center .ﺱﻥﺝﻝﺍﻭﺃ ﺓ ﻕﺍﻉلإﺍ ﻭﺃ ﻥﺱﻝﺍﻭﺃ ﻱﻡﻭﻕﻝﺍﻝﺹلأﺍ ﻭﺃ ﻥﻭﻝﺍﻝﻭﺃ ﻕﺭﻉﻝﺍﺱﺍﺱﺃﻯﻝﻉﺯﻱﻡﻱلاﻭ ﺍﻩ ﺏﻝﻭﻡﻉﻡﻝﺍﺓ ﻱﺩﺍﺡﺕلاﺍ ﺓ ﻱﻥﺩﻡﻝﺍ ﻕﻭﻕﺡﻝﺍﻥﻱﻥﺍﻭﻕﻉﻡ ﻕﻑﻭﺍﺕﻱ TTY: 711 + 1-800-225-5254 +833682 ( + 1-800-225-5254 + 833682 ﻡﻕﺭﻝﺍﺏﻝﺹﺕﺍ.ﻙﻝﺓﺭﻑﻭﺕﻡ ، ﺍًﻥﺍﺝﻡ ، ﺓ ﻍﻝﻝﺍ ﺓﺩﻉﺍﺱﻡ ﺕﺍﻡﺩﺥ

ﻱ ﺏﺭﻉ ﻝﺍአማርኛ (Amharic)

Unique Rehabilitation & Health Center አግባብነት ባለው የፌደራል ሲቪል መብቶች ሕጎች የተከበረ እና በዘር, በቀለም, በብሄራዊ አመጣጥ, በዕድሜ, በአካል ጉዳተኝነት ወይም በፆታ ላይ በመመርኮዝ አድልዎ አያደርግም. የቋንቋ እርዳታ አገልግሎቶች በነጻ ይገኛሉ. 1-800-225-5254 + 833682 ላይ መደወል (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

(Persian)یﺱﺭﻑﺍ

Unique Rehabilitation & Health Center .ﺕﺱﻥﻱﺯﻱﻡﺁ ﺽﻱﻉﺏﺕﺕﻱﺱﺝﻥ ﺍﻱیﺱﻥﺝیﻥﺍﻭﺍﺕﻥ،ﻥﺱ،یﻝﻡﺍﺵﻡﻥ ،گﻥﺭ ،ﺩﺍژﻥیﺍﻥﺏﻡ ﺭﺏﻭ ﺩﺵﺏﺍ یﻡ ﻝﺍﺭﺩﻑیﻥﺩﻡﻕﻭﻕﺡ ﻩ ﺏﻁﻭﺏﺭﻡ ﻥﻱﻥﺍﻭﻕﺍﺏﻕﺏﺍﻁﻡ TTY:711+1-800-225-5254+833682 ( + 1-800-225-5254 + 833682 ﻥﻑﻝﺕﻩﺭﺍﻡﺵﺍﺏ.ﺕﺱﺍﻥﺍگﻱﺍﺭ ﺍﻡﺵیﺍﺭﺏﻥﺍﺏﺯﻥﺍگﻱﺍﺭ ﺕﺍﻡﺩﺥ .ﺩﻱﺭﻱگﺏﺱﺍﻡﺕ

Français (French)

Unique Rehabilitation & Health Center se conforme aux lois fédérales sur les droits civils applicables et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le handicap ou le sexe. Des services d'aide linguistique, gratuits, sont à votre disposition. Appelez le 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Kreyòl Ayisyen (Hatian Creole)

Unique Rehabilitation & Health Center respekte lwa federal dwa sivil ki aplikab epi li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, oswa sèks. Sèvis asistans lang, gratis, disponib pou ou. Rele 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1- 800-225-5254 + 833682).

ગજરાતીુ (Gujarati)

Unique Rehabilitation & Health Center લાગ ુ ફેડરલ નાગરરક અધિકાર કાયદાન ુ ું પાલન કરે છે અને જાધત, રુંગ, રાષ્ટ્રીય મ ળૂ, ઉંમર, અપગતાું, અથવા જાધતના આિારે ભેદભાવ નથી કરતા. ભાષા સહાય સેવાઓ, ધનિઃશલ્ુ ક, તમારા માટે ઉપલબ્િ છે. 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682) કૉલ કરો.

తెలుగు (Telugu)

Unique Rehabilitation & Health Center వరతిం్ చే ఫెడరల్ పౌర హక్ుుల చట్ాటలక్ు అనుగుణింగా మర్యు జాతి, రింగు, జాతీయ మూలిం, వయస్ుు, వైక్లయిం లేదా సెక్సుఆధారింగా వివక్షత చెిందుత ింది. భటషా స్హాయక్ సేవలు, ఉచితింగా, మీక్ు అిందుబటట్ులో ఉన్ాాయి. కాల్ 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Deutsche (German)

Unique Rehabilitation & Health Center erfüllt die geltenden zivilen Rechte des Bundes und diskriminiert nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Alter, Behinderung oder Geschlecht. Kostenlose Sprachunterstützung ist verfügbar. Rufen Sie 1- 800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682) an.

Nederlands (Dutch)

Unique Rehabilitation & Health Center voldoet aan de toepasselijke federale burgerrechtenwetten en discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. Taalservices zijn gratis voor u beschikbaar. Bel 1-800-225- 5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

ह दिंी (Hindi)

Unique Rehabilitation & Health Center लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकाि क़ानून का पालन किता है औि जातत, िंग, िाष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या ललगं के आिाि पि भेदभाि नहीं किता है। ध्यान दें: यदद आप ह दिंी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेिाएं उपलब्ि हैं। Sie 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682) पि कॉल किें।

ﺭﺩُ ُﺍﻭ (Urdu)

Unique Rehabilitation & Health Center یﻕﺍﻑﻭ ﻕلاﻁﺍ ﻝِ ﺏﺍﻕ۔ﺍﺕﺭکںﻱہﻥﺯﺍﻱﻡﺕﺍ ﺭپﺩﺍﻱﺏﻥیک ﺱﻥﺝ ﺍﻱ یﺭﻭﺫﻉﻡ،ﺭﻡﻉ ،ﺕﻱﻡﻭﻕ ، گﻥﺭ ،ﻝﺱﻥہک ہﻱﺭﻭﺍ ےہ ﺍﺕﺭکﻝﻱﻡﻉﺕیک ﻥﻱﺍﻭﻥﻕ ےکﻕﻭﻕﺡ یﺭہﺵںﻱﺭکﻝﺍک۔ ںﻱہ ﺏﺍﻱﺱﺩﺕ ںﻱﻡ ﺕﻑﻡ ﺕﺍﻡﺩﺥ یک ﺩﻡﺩ یک ﻥﺏﺍﺯ ﻭکپﺁ ﻭﺕ،ںﻱہ ےﺕﻝﻭﺏﻭﺩﺭﺍ پﺁ ﺭگﺍ:ﺭﺍﺩﺭﺏﺥ 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Português (Portuguese)

Unique Rehabilitation & Health Center cumpre as leis federais de direitos civis aplicáveis e não discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou gênero. Serviços de assistência de idiomas, gratuitamente, estão disponíveis para você. Ligue para 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

Igbo asusu (Ibo)

Unique Rehabilitation & Health Center na eso usoro iwu federal civil rights. Ha a nakwagi akpachapu onye o bula n’ihe e be o nye ahu si, a gburu ya, colo ahu ya, aha ole onye ahu di, ma o bu nwoke ma o bu nwanyi. Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).

èdè Yorùbá (Yoruba)

Unique Rehabilitation & Health Center tele ilana ofin ijoba apapo lori eto ara ilu atipe won ko gbodo sojusaju lori oro eya awo, ilu-abinibi, ojo-ori, abarapa tabi okunrin ati obinrin. AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-225-5254 + 833682 (TTY: 711 + 1-800-225-5254 + 833682).